وادی مقدس
طهارت نفس بر مبنای فطرت
مرور برچسب

ارزش

تهاجم فرهنگی Cultural Invasion

كلمات كليدي : فرهنگ، تهاجم فرهنگي، غرب، تبادل فرهنگي، رسانه هاي جمعي، تبليغات، دين، سياست، ارزش، نگرش، باور نویسنده : قاسم كرباسيان تهاجم فرهنگی به‌معنای ارائه کالای فرهنگی توسط سامانه‌ی مهاجم به جامعه مسخص، به‌منظور ایجاد تغییرات…